HOME

Sunday, June 16, 2013

GAJI JULAI 2013


 

PEMBERIAN PEMINDAHAN GAJI KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA
 
TUJUAN

1. Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan1
mengenai pemberian pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1) Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) kepada semua pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM).
LATAR BELAKANG

2. Kerajaan memutuskan supaya kajian penambahbaikan skim perkhidmatan, penambahbaikan landasan kemajuan kerjaya serta pembetulan kepada masalah struktur gaji dalam SSM diselesaikan sebelum 31 Disember 2013.
1 Ucapan YAB Perdana Menteri semasa Majlis Perdana Perkhidmatan Awam Ketiga Belas (MAPPA XIII) pada 11 Mac 2013.
2
3. Berikutan daripada kajian penambahbaikan tersebut, gaji pegawai di bawah SSM akan dipindahkan ke struktur gaji baru dengan diberikan faedah pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1) KGT.
4. Memandangkan kajian tersebut dijangka selesai pada akhir tahun 2013, maka Kerajaan bersetuju supaya faedah pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1) KGT diberi lebih awal pada 1 Julai 2013.

PELAKSANAAN
Pegawai Yang Layak

5. Pemberian pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1) KGT ini melibatkan pegawai Perkhidmatan Awam di bawah SSM bertaraf tetap, sementara dan kontrak (Contract of Service) yang telah dilantik sebelum 1 Julai 2013 dan sedang berkhidmat pada 1 Julai 2013, termasuk pegawai yang berada dalam keadaan seperti berikut:

5.1 pegawai yang dipinjam atau ditukar sementara ke agensi Kerajaan.
5.2 pegawai yang dipinjamkan ke pertubuhan antarabangsa atau sektor swasta.
5.3 pegawai yang cuti bergaji penuh, cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji.
5.4 pegawai yang meninggal dunia pada 1 Julai 2013.
Pegawai Yang Tidak Layak
6. Urusan pemberian pemindahan gaji ini tidak melibatkan:
3
6.1 pegawai yang masih berkhidmat di bawah saraan Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet (JKK) 1976 atau Sistem Saraan Baru (SSB).
6.2 pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib dengan hukuman buang kerja yang berkuat kuasa mulai 1 Julai 2013.

6.3 pegawai yang dilantik mulai 1 Julai 2013.
6.4 pegawai yang bersara pada atau sebelum 1 Julai 2013.
6.5 pegawai yang meninggal dunia pada atau sebelum 30 Jun 2013.
Prinsip dan Kaedah Pemberian Pemindahan Gaji

7. Pegawai yang layak akan diberi pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1) KGT mengikut gred jawatan/ gred gaji masing-masing pada 1 Julai 2013 berdasarkan gaji hakiki pegawai pada 30 Jun 2013. Contoh kaedah pemindahan gaji adalah seperti di Lampiran A.

8. Dalam keadaan pemberian pemindahan gaji ini tidak dapat ditampung oleh amaun gaji maksimum dalam Jadual Gaji Minimum - Maksimum (JGMM), Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan permohonan penetapan gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) kepada Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dengan mengemukakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang dikemas kini. Contoh kaedah pemindahan gaji adalah seperti di Lampiran B.

9. Pegawai yang gaji akhirnya pada 30 Jun 2013 berada di gaji KUP yang diluluskan JPA atau berada di gaji maksimum sama ada mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2013, surat JPA.SARAAN(S)256/21/17-5 Jld.3 bertarikh 14 Mac 2013 atau surat JPA.SARAAN(S)256/21/17-6 Jld.3 bertarikh 14 Mac 2013, Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan permohonan penetapan
4
gaji KUP kepada Bahagian Saraan, JPA beserta dengan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang dikemas kini. Contoh kaedah pemindahan gaji adalah seperti di Lampiran C.

10. Bagi jawatan peminjaman atau tukar sementara ke agensi Kerajaan, pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1) KGT hendaklah diberi secara isyarat di gaji hakiki oleh Ketua Jabatan asal dan pemindahan gaji diberi di jawatan peminjaman atau tukar sementara oleh Ketua Jabatan agensi peminjam.

11. Pegawai yang cuti separuh gaji, gaji hakiki pegawai hendaklah diberi pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1) KGT dan dibayar separuh daripada amaun gaji baru.

12. Pegawai yang cuti tanpa gaji, gaji hakiki pegawai hendaklah diberi pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1) KGT dan pegawai akan dibayar gaji baru apabila kembali bertugas.

13. Bagi pegawai yang dinaikkan pangkat atau ditukar lantik atau dilantik secara Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) berkuat kuasa 1 Julai 2013, gaji pegawai hendaklah diberi pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1) KGT di gred baru selepas urusan penetapan gaji pemulaan di gred kenaikan pangkat atau tukar lantik atau KPSL dilaksanakan. Contoh kaedah pemindahan gaji adalah seperti di Lampiran D.

14. Bagi urusan kenaikan pangkat, pertukaran pelantikan atau pelantikan secara KPSL yang berkuat kuasa sebelum atau pada 1 Julai 2013, pemberian pemindahan gaji ini boleh diselaraskan dan dibayar berkuat kuasa 1 Julai 2013.
15. Pemberian pemindahan gaji ini tidak mengubah struktur JGMM yang ditetapkan seperti di Lampiran A Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2013,
5
surat JPA.SARAAN(S)256/21/17-5 Jld.3 bertarikh 14 Mac 2013 dan surat JPA.SARAAN(S)256/21/17-6 Jld.3 bertarikh 14 Mac 2013.
16. Perubahan gaji berikutan pemberian pemindahan gaji ini hendaklah dicatatkan dalam Kenyataan Perkhidmatan semua pegawai yang terlibat.
Pergerakan Gaji Tahunan

17. Pemberian pemindahan gaji ini tidak menjejaskan Pergerakan Gaji Tahunan pegawai bagi tahun 2013 dan tahun berikutnya, tertakluk kepada had gaji maksimum dalam JGMM serta pegawai memenuhi syarat dan peraturan Pergerakan Gaji Tahunan yang berkuat kuasa.
Tarikh Pergerakan Gaji

18. Pemberian pemindahan gaji ini tidak mengubah Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) pegawai.
Elaun dan Kemudahan
19. Syarat dan peraturan elaun dan kemudahan yang berkuat kuasa dikekalkan.
TARIKH KUAT KUASA
20. Pekeliling perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Julai 2013.
6
PEMAKAIAN
21. Tertakluk kepada penerimaan pakai pekeliling perkhidmatan ini oleh pihak berkuasa masing-masing, peruntukan pekeliling perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

No comments:

Post a Comment

Gunakan akal dan budi untuk menulis. Terima Kasih Tuan..

About Me

Followers