HOME

Sunday, April 14, 2013

Apakah yang difahamkan dengan RMK10?

Apakah yang difahamkan dengan RMK10?

• RMK10 adalah jambatan ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi.

• RMK10 boleh diibaratkan seperti membina sebuah rumah. Bumbungnya adalah gagasan induk iaitu Gagasan 1Malaysia : RakyatDidahulukan, Pencapaian Diutamakan.Dindingnya adalah Program Transformasi
Kerajaan (GTP) dan Program TransformasiEkonomi (ETP) yang bersandarkan model ekonomi baru iaitu di lipat gandakan pendapatan . Lantainya yang sedang dibina, adalah RMK10 dan seterusnya RMK 11.

• Maka, tangga untuk menaiki rumah 1Malaysia ini adalah dasar-dasar keadilan sosial dan budaya pencapaian tinggi.
• Melalui RMK10, pendapatan per kapita melonjak kepada RM38,845.00 menjelang
   tahun 2015.

 Malaysia perlu berani berfikir dari luar kotak. Kita tidak boleh memenjarakan pemikiran.
Kita tidak boleh terperangkap dengan himpunan peristiwa serta pelbagai saat suka duka sehingga boleh menyebabkan berlakunya paralisis daripada segi tindakan yang dirancang dan ingin dilaksanakan.

Apakah tumpuan RMK10 ?

• RMK10 memberi fokus kepada aktiviti
ekonomi:

o Bagi meningkatkan pendapatan per kapita rakyat yang tinggi (RM49,000 pada tahun 2020 daripada RM23,000 sekarang).

o Bagi merealisasikan wawasan sebagai
negara maju.

3. Apakah pendekatan dalam melaksanakan RMK10 ?

Terdapat 10 idea utama yang digariskan dalam pelaksanaan RMK10 iaitu :-
• Ekonomi dipacu oleh faktor dalam negeri dan persekitaran luar negara.
• Memanfaatkan kepelbagaian etnik untuk mencapai kejayaan di arena antarabangsa.
• Transformasi ke arah negaraberpendapatan tinggi menerusipengkhususan.
• Menjayakan pertumbuhan yang diterajui oleh produktiviti dan inovasi.
• Memupuk, menarik dan mengekal modalinsan cemerlang.
• Memastikan peluang sama rata dan melindungi golongan yang mudah terjejas.
• Pertumbuhan bertumpu, pembangunaninklusif.
• Menghargai khazanah alam sekitar
• Kerajaan umpama syarikat yang berdaya saing.

4. Bagaimanakah RMK10 boleh menangani masalah rakyat?

• RMK10 adalah untuk semua rakyat tanpa kira bangsa, agama dan budaya. Ia akan dinikmati oleh semua   lapisan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
• Kesulitan yang dihadapi oleh rakyat didapati melalui maklum balas dan tinjauan mesra.
5. Adakah RMK10 memberi tumpuan kepada membasmi kemiskinan?
• Memastikan setiap rakyat menikmati kemakmuran hasil pembangunan negara.
• Pendekatan ini akan menjamin keadilan sosial kepada golongan yang benar-benar memerlukan bantuan dan tiada sesiapa yang akan dipinggirkan.
• Kerajaan akan terus mengambil langkahlangkah perlu bagi memastikan masa depan
yang lebih baik untuk semua rakyat.

6. Bagaimana dengan kedudukan golongan terpinggir? 
Golongan terpinggir yang tinggal dikawasan pedalaman, terutamanya yang mendiami rumah panjang di Sabah dan Sarawak, Orang Asli dan pekerja di estetdi Semenanjung Malaysia akan diberi tumpuan.
  • Kerajaan akan membela mereka yang kurang bernasib baik ini untuk keluar daripada cengkaman kemiskinan.
• Kerajaan sedang mempertimbangkan kaedah untuk memberi hak milik tanah kepada masyarakat Orang Asli dan bumiputera di Sabah dan Sarawak untuk membolehkan mereka menjalankan aktiviti pertanian secara bersepadu.
• Tumpuan akan diberi untuk memperbaiki kualiti hidup pekerja ladang.
• Penduduk yang tinggal di kampung Cina juga akan diberi bantuan. Kini, terdapat
280 000 isi rumah yang tinggal di kawasan Kampung Baru Cina.

7. Bagaimanakah RMK10 boleh membangunkan modal insan bertaraf dunia?


• Kerajaan akan salur peruntukan besar untuk membangunkan modal insan.
• Kerajaan akan mengambil langkah holistik bagi memperkukuh sistem pendidikan dan latihan, bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak hinggalah ke peringkat
pengajian tinggi.

• Kerajaan akan pastikan kualiti guru dan tenaga pengajar mencapai tahap yang sewajarnya.

 • Kerajaan akan menubuhkan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) untuk membolehkan pelajar mencapai kecemerlangan dalam semua aspek pendidikan.
• Keperluan guru Bahasa Mandarin di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina serta Sekolah
Kebangsaan juga akan dipertimbangkan.
• Nisbah guru siswazah di sekolah rendah akan di tingkat daripada 28% kepada 60%.
• Program pensiswazahan guru akan dipergiatkan. Syarat kelayakan pelantikan guru prasekolah akan ditingkatkan kepada Diploma dan Sarjana Muda.

8. Bagaimanakah matlamat RMK10 boleh dicapai?
Cara untuk mencapai matlamat RMK10 adalah berdasarkan kepada beberapa
pendekatan iaitu:
• Gagasan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan.
• Program Transformasi Kerajaan GTP.
• Program Transformasi Ekonomi (ETP) yang bersandarkan kepada Model Baru Ekonomi.
• Dua Rancangan Pembangunan 5 tahun iaitu RMK10.

• Membudayakan kreativiti dan inovasi.
• Mementingkan kepantasan bertindak dan membuat keputusan.
• Nilai untuk wang atau “value for money”.
• Nilai integriti.

9. Berapakah peruntukan RMK-10?

• Sebanyak RM230 bilion diperuntukkan untuk melaksanakan RMK-10.
• Peruntukan ini melibatkan 55% untuk projek ekonomi, 30% untuk program sosial, 10%
untuk memperkukuhkan keamanan dan keselamatan dan 5% untuk menampung
kos pentadbiran.

10. Contoh-contoh peruntukan projek/ program adalah seperti berikut:

• RM150 juta digunakan untuk melatih 20,000 pelajar yang tercicir. RM80 juta untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan tanpa pampasan. RM500 juta untuk tujuan pinjaman kepada pekerja dan mereka yang sudah tamat pelajaran untuk menjalani latihan dan peningkatan kemahiran.

• Jalur lebar diperluaskan sehingga 75% menjelang 2015. RM2.7 bilion untuk membina jalanraya dan landasan kereta api ke pelabuhan dan lapangan terbang.
• Kemudahan bekalan elektrik dilaksanakan di hampir 100% kawasan luar bandar
di Semenanjung dan 99% di Sabah dan Sarawak.

• Air bersih disalurkan kepada hampir 99% penduduk luar bandar di Semenanjung,
98% di Sabah dan 95% di Sarawak.
• RM6.37 juta untuk membina 197 klinik baru bagi penggal baru RMK10. RANCANGAN MALAYSIA KE 10 (RMK10)

No comments:

Post a Comment

Gunakan akal dan budi untuk menulis. Terima Kasih Tuan..

About Me

Followers